Dane

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą

Nazwa Jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy
Lokalizacja woj. mazowieckie, powiat grójecki
Kod 26-420
Miejscowość, adres Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Szkolna 4
Kontakt tel./fax +48 48 674-12-21
e-mail: specjw@box43.pl    psp@nowemiasto.pl
Dyrektor Szkoły

mgr inż. Janina Wyszkowska
tel. 48 674-12-21

NIP Szkoły:  797 - 18 - 45 - 755

 

Godziny Otwarcia Sekretariatu
 Poniedziałek: 800 - 1600
 Wtorek: 800 - 1600
 Środa: 800 - 1600
 Czwartek: 800 - 1600
 Piątek: 800 - 1600
                                                                

 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2018-09-11 20:00:15.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2018-09-11 20:00:15
Opublikowane przez: Administrator PBIP